КПБ

ПРОЛЕТАРИИ ОТ ВСИЧКИ СТРАНИ, СЪЕДИНЯВАЙТЕ СЕ!

Img_GB

VIII Конгрес на Комунистическа партия на България

14 май 2022г., София

След проведения конгрес на КПБ на 14 май 2022г. бяха приети следните основни документи:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЦЕНТРАЛНИЯТ КОМИТЕТ НА КОМУНИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ НА БЪЛГАРИЯ

На пленарно заседание, проведено на 09 април 2022 г.

РЕШИ:

Редовният 8 конгрес на партията да се проведе , съобразно епидемиологичната обстановка, законодателството и разпорежданията на Министерството на здравеопазването

на 14 май 2022 г., на ул.”Леге” 10, София, от 10,30 часа, при следния дневен ред:

  1. Анализ на политическата обстановка и предстоящи задачи на партията.
  2. Доклад на Централната контролно-ревизионна комисия.
  3. Промени в Устава на партията.
  4. Избор на нови ръководни органи на Комунистическа партия на България.